Laisvos darbo vietos

Įstaiga / įmonė :

 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Skelbimo įvadas : Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia švietimo įstaigos vadovo konkursą eiti Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos direktoriaus  pareigas.
Pareigos : Direktorius
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Reikalavimai : 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patirtį, o Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punktu nustatytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų lygio vidurkis turi būti ne žemesnis kaip pakankamas;

3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;

4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688,  reikalavimus;

6. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibudintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;

9. mokėti rengti įstaigos vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus;

10. būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;

11. gerai išmanyti šiuolaikinės pedagogikos ir psichologijos pagrindus, gebėti juos panaudoti savo veikloje.

12.  Direktoriumi negali dirbti asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 8 dalies 2–7 punktuose išvardytus atvejus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (ne daugiau kaip 5 puslapiai teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją (Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainės nuoroda:http://www.nmva.smm.lt/ltl/ ).

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

8. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2016 m. spalio 31 d. įskaitytinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte), Konstitucijos pr. 3, tel.: (8 5) 211 2032, el. p.e.vicemeras@vilnius.lt.

Konkurso paskelbimo data – 2016 m. rugsėjo 16 d.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2016 m. lapkričio 10 d.

Primename, kad Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra prašymus kompetencijų įvertinimui priimama tik  10 dienų nuo konkurso paskelbimo pradžios.

Adresas : Kalvarijų g. 87, Vilnius
Skelbimo publikavimo data : 2016-09-16
Skelbimas galioja iki : 2016-10-31
Kontaktinė informacija : Kristina Kalesnykienė, Personalo departamento Mokymų ir veiklos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 211 2604, el. p. kristina.kalesnykiene@vilnius.lt

 

2016-09-08 Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija skelbia atranką logopedo pareigoms užimti nuo 2016 m. spalio 1 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlome:

 • 0,5 etato;
 • neterminuotą darbo sutartį;
 • aktyvų ir kūrybingą darbą.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • logopedo kvalifikacija;
 • gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius poreikius;
 • mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • Bendrųjų, specialiųjų programų, Bendrųjų ugdymo planų išmanymas;
 • gebėjimas tinkamai parengti reikiamus dokumentus;

Privalumai:

 • logopedo darbo patirtis;
 • buvusio darbdavio rekomendacija;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretenduojantys į logopedo pareigybę su nuoroda „Logopedas“ pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Logopedo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
 3. Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami nuo 2016 m. rugsėjo 8 d. 8.00 val. iki 2016 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kalvarijų g. 87, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos raštinės vedėjai Laimai Jakubauskaitei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt (su nuoroda „Logopedas“). Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 275 1720.

2016-09-08

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija skelbia atranką mokytojo(s) padėjėjo(s) pareigoms užimti nuo 2016 m. spalio 1 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlome:

 • pusę mokytojo padėjėjo etato;
 • galimybę įgyti darbo su specialiųjų poreikių mokiniais patirties;
 • neterminuotą darbo sutartį;
 • aktyvų ir kūrybingą darbą.

Reikalavimai:

 • aukštosios mokyklos studentas arba edukologinis išsilavinimas;
 • geri bendravimo įgūdžiai su specialiųjų poreikių mokiniais ir jų tėvais;
 • gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai:

 • darbo su specialiųjų poreikių mokiniais patirtis;
 • psichologijos, specialiosios pedagogikos, socialinės pedagogikos, socialinio darbo studijos (gali būti studentai);
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Mokytojo padėjėjai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
 3. Motyvacinį laišką.

Dokumentai priimami nuo 2016 m. rugsėjo 8 d. 8.00 val. iki 2016 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kalvarijų g. 87, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos raštinei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt (su nuoroda „Mokytojo padėjėjas“).

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

2016-09-08 Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija skelbia atranką pradinio ugdymo mokytojo(s) pareigoms užimti nuo 2016 m. spalio 1 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlome:

 • pilną krūvį;
 • terminuotą darbo sutartį;
 • aktyvų ir kūrybingą darbą.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
 • geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais;
 • reikiamų teisės aktų ir dokumentų išmanymas;
 • gebėjimas naudoti elektroninį dienyną, IKT per pamokas.
 • gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai:

 • pradinio ugdymo mokytojo(s) darbo patirtis;
 • pradinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacija;
 • buvusio darbdavio rekomendacija;
 • gebėjimas taikyti aktyviuosius mokymosi metodus, atlikti tiriamuosius darbus per pamokas;
 • iniciatyvumas rengiant mokinius konkursams ir olimpiadoms;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.

Pretenduojantys į pradinio ugdymo mokytojo(s) pareigybę su nuoroda „Pradinio ugdymo mokytojas“ pateikia dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Gyvenimo aprašymą.
 3. Motyvacinį laišką.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Dokumentai priimami nuo 2016 m. rugsėjo 8 d. 8.00 val. iki 2016 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val.

Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kalvarijų g. 87, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos raštinės vedėjai Laimai Jakubauskaitei, siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt (su nuoroda „Pradinio ugdymo mokytojas“). Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 275 1720.

 

 

 

Comments are closed.