Specialioji pedagogė

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS

Savaitės diena Darbo laikas Pietūs
Pirmadienis
Antradienis 7.30-15.00 11.30-12.00
Trečiadienis
Ketvirtadienis 7.30-15.00 11.30-12.00
Penktadienis 10.45-14.00

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – užtikrinti mokinio, turinčio specialiųjų poreikių, ugdymo(si) veiksmingumą.

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

 • atlikti mokinių pedagoginį vertinimą, nustatyti žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • rengti dokumentusdėl pirminio ar pakartotinio mokinių pedagoginio, psichologinio vertinimo VPPT;
 • padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniamsįsisavinti dalyko programą, užpildyti jų programinių žinių spragas (su mokiniu dirbama per pamokas, specialiojo pedagogo kabinete);
 • vertinti mokinio pažangą;
 • konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus vaikų ugdymo ir specialiųjų poreikių tenkinimo klausimais;
 • patarti mokytojams, kaip parinkti mokomąją medžiagą ir metodines priemones, pritaikant ir (ar) individualizuojant Bendrąsias programas;
 • šviesti mokyklos bendruomenę specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

Tėvai gali kreiptis į specialujį pedagogą, jei:

 • pastebi, kad jų vaikas mokykloje patiria mokymosi sunkumų skaitydamas, rašydamas, skaičiuodamas;
 • kyla klausimų dėl specialiosiospedagoginės pagalbos teikimo.

Mokytojai gali kreiptis į specialujį pedagogą, jei:

 • iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka Bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio;
 • reikia pagalbos pritaikant Bendrąsias programas, individualizuojant programas, parenkant mokiniams mokymo medžiagą, mokymo būdus ir metodus ir mokymo priemones.

 

Comments are closed.